Comenius

Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzés céljai, feladatai, az előírható írásbeli, szóbeli feladatok rendje, lehetőségei

A szaktanár az otthoni felkészüléshez olyan szóbeli és írásbeli feladatokat adhat, amelyek a tanórán vett ismeretek elsajátítását, elmélyítését, begyakorlását és a képesség fejlesztését szolgálják. A feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tanuló több tantárgyból is kaphat otthoni feladatot.

A tanórán kívüli munkának a legáltalánosabb formája a házi feladat, amely a tanulók önálló feladatvégzése, egyben a tanítási órák közötti tevékenységen alapuló oktatási módszer.
Speciális pedagógiai tevékenységnek tekinthetjük, hiszen az adott tantárgyak egymást követő órái közötti kapcsolat biztosítása az egyik feladata. Jellegénél fogva tehát olyan tennivaló, amelyet – esetünkben – otthon, iskolaotthonban vagy tanulószobán végeznek a tanulók.
Az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése és alkalmazása természetesen az órán történik – de a megszilárdítás, emlékezetbe vésés és gyakorlás otthoni feladat is lehet.
A házi feladat – akár szóbeli tanulás, akár írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás – akkor szolgálja célszerűen az oktatási folyamatban rá váró didaktikai feladatokat, ha az egyéni feladatmegoldásra sajátosan alkalmas tevékenységekkel egészíti ki a tanítási órán végzett munkát.

1. Házi feladat

Legyen:

 • átgondolt, a tananyagba, tanmenetbe illeszkedő
  sikeresen megoldható
  mindig, minden esetben elkészíthető
  az órai munkához kapcsolódó
  új vagy egyénileg elsajátítandó ismeretektől mentes
  a tanulók képességeihez igazodó
  tanulócsoportonként vagy akár egyénenként is differenciált
  rendszeres
  rövid idő alatt elkészíthető
  számon kérhető és számonkért, ellenőrzött
  pótolható
  nyomon követhető

  Minősítése:

Nem kaphat a tanuló elmarasztaló érdemjegyet a megoldatlan házi feladatért.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve rögzítettük iskolánk állásfoglalását a házi feladatokkal kapcsolatban:

Alsó tagozaton:
A gyermek házi feladatát minden esetben az iskolaotthonban, esetlegesen tanári segítséggel készíti el. Hét végére házi feladat nem adható.

Felső tagozaton:
Tanulóink házi feladatukat tanulószobán vagy otthon készítik el. Ezen szakaszban házi feladat már adható hétvégére.

Gimnáziumban, szakközépiskolában:
7-10. évfolyamon a szülő kérésére és a pedagógus javaslatára tanulószoba szervezhető. Ebben az esetben a házi feladatot diákjaink a tanulószobán készítik el, míg azok, akik ezen szolgáltatást nem veszik igénybe, otthon végzik el feladatukat.
A 11-12, 13. évfolyamot végző diákjaink házi feladatukat otthon készítik el.

 2. Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzés alapja és forrásai az alábbiak lehetnek:
tankönyv, órai magyarázat, vázlat, internet, szakirodalom, folyóirat, könyvtár, TV-rádióadás, színház, mozi, hangverseny, kiállítás.

Jellege:

szóbeli

  • A tananyag megtanulása, memoriterek, definíciók, kiselőadás, gyűjtőmunka. A szóbeli felkészítés óráról-órára történik, a kiselőadások témakörökhöz, témák bevezetéséhez, feldolgozásához, zárásához kapcsolódnak
 • írásbeli.
  • A reál- és idegen nyelvi tárgyakra jellemző, a humán tárgyaknál heti gyakorisággal alkalmazzuk. Közvetett célja az igényes és esztétikus íráskép rögzítése. Ellenőrzése lehet osztály szintű vagy szúrópróbaszerű.

Minősítése:
Az írásbeli házi dolgozatot minden esetben értékelni kell, mely lehet szóbeli dicséret, osztályzat, szorgalmi jegy, szóbeli értékelés, írásos értékelés, írásos dicséret.

 

ISKOLAHÍVOGATÓ

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk 
gyermeküket
ISKOLAHÍVOGATÓ
programunkra,
melynek  következő időpontja:
2018. február 24. szombat
9.00-12.00 óra.

Célnyelvi mérés

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Nézz meg!

Fel